TÜSİAD Değişime Göre “Misyonunu” Gözden Geçirmek Zorunda

, , Sende yorum yap

TÜSİAD Değişime Göre "Misyonunu" Gözden Geçirmek Zorunda

TÜSIAD’in bugün genel kurulu toplanıyor. Toplantıda seçim yapılmayacak. Bu toplantının, "hükümete ve politikacılara fırça atmak" için bir fırsat olarak değerlendirilecek yerde TÜSIAD'in değişen şartlara uygun yeni misyon arayışının tartışıldığı bir toplantı olmasında büyük yarar vardır.

1. TÜSIAD imajı

TÜSIAD özel sektörün saygın bir örgütü olmuştur. Bu saygınlık belli bir çaba ile sağlanmıştır. TÜSIAD su imajı vermiştir:

•  TÜSIAD politika yapmaz. (veya yapmaktan çekinir)

• TÜSÎAD herhangi bir partiden yana değildir. (Veya yanında olmamaya dikkat gösterir.)

• TÜSIAD büyük sanayicileri, namuslu, vergisini ödeyen, kanuni iş yapan sanayicileri bir

araya getirir. (Fakat üyelikte kapalı bir dernek olmaktan yana değildir.

• TÜSIAD'in açıkladığı ve savunduğu bilgiler doğrudur.

•  TÜSIAD'in açıklamaları, açıkladığı bilgiler ciddi bir araştırmaya dayanır.

•  TÜSIAD haberi ve bilgiyi kaynaklarından doğru olarak toplar.

•  TÜSIAD polemiğe girmez. Ciddi bir kuruluştur.

• TÜSIAD'in geniş ve kuvvetli bir araştırma kadrosu mevcuttur.

• TÜSIAD her parti ile iyi ilişki kurar. (Veya kurmaya çalışır.)

• TÜSIAD başına bilgi sağlar.

2.  TÜSIAD, bu imajı nasıl sağlamıştır?

TÜSIAD imajının güçlenmesinde en büyük etken yönetim politikasıdır. Yönetimde başkana verilen yetki ve gösterilen güven ve başkanın yönetim kurulu sekretarya ile birlikte çalışması, uygulamada "bütünlük, tutarlık, etkenlik" sağlayan çok önemli bir unsurdur.

•  TÜSIAD özellikle kuruluş yıllarında ileri derecede hassas bir şekilde politik tarafsızlık gözetmiş ve bu konudaki tutumunun ciddiyetini taraflara kabul ettirmiştir.

• TÜSIAD yöneticileri ve profesyonel kadro TÜSIAD imajını şahsi prestijleri için kullanmamaya dikkat etmiş ve şahısları için değil TÜSIAD için "anonim bir imaj" yaratmaya özen göstermişlerdir.

•  TÜSIAD adına her konuda ilgili-ilgisiz yayın organlarına açıklama beyanat-bilgi verilmemesine bilhassa özen gösterilmiştir. Bu TÜSIAD'dan çıkan haberin bir ağırlık  taşımasına imkan hazırlamıştı.

•  TÜSIAD ilgi duyulan her konuda mevcut ciddi bilgi ve çalışmaların ötesinde bilgiye sahip olmaya özen göstermiştir. Bu gerçek bilinince ve kabullenilince TÜSIAD'in herhangi bir konudaki görüş ve önerisi ciddiyetle ele alınır olmuştur.

•  TÜSIAD'in imajını koruyabilmesi ve "yıpranmadan" kendini yenileyebilerek basta güreşmeyi sürdürmesi belli bir çabayı gerektirmektedir.

     • Kuruluşların " yaşlanmaması , canlı kalması" devamlı gayret ve finansman desteği ister. Her yapılan, bir önce yapılandan daha iyi olmak zorundadır. Aksi halde mukayese yapılır. Önceleri daha iyi idi derler.

3. Gerçek anlamıyla TÜSIAD nedir ne değildir?

TUSIAD "bir zenginlik kulübüdür". Kurulusu gereği bunu söylemeden böyle olmak zorundadır.

TUSIAD, genel olarak "ülke yararları-anayasa-kanunlar ve ahlak ilkeleri doğrultusundan ayrılmamak şartıyla" (sanayiin üst kesimindeki kuruluşların)" menfaatlerini müdafaa etmek için faaliyet göstermek durumundadır.

Bu üst gruba, İstanbul’dan 50-100 firma girer. İzmir’den belki 5-10 firma girer. Ankara'dan ve diğer şehirlerden 10-20 firma girer.

İstanbul’daki 50-100 firmanın bastaki ile sondakinin bile "asgari müşterekler dışındaki" menfaatleri çatışır.

Esas olan "asgari müştereklerde" uyum içinde faaliyet göstermektir. Üye sayısının artması üyeler arasındaki menfaat çatışmalarını keskinleştirir. Uyumu güçleştirir.

Fazla üye TÜSIAD'a güç sağlamaz. Önemli olan "daha fazla asgari müşterekleri olan daha az kurulusun" güçlü beraberliğidir.

Değişik menfaat gruplarından, üye sayısının çoğaltılması, derneğin faaliyetlerinin bu yaygın üyelerin her biri tatmin edecek biçimde yaygınlaştırılmasını zorunlu kılar. Bu halde etkinlik kaybolur.

"Ticaret odası-sanayi odası yanında TÜSIAD'a neden ihtiyaç var" sorusu ortaya çıkar.

Büyüme her zaman etkenliğini artıramaz. 100-200 büyük kuruluş TÜSIAD'a inanıyorsa bu yeter. TÜSIAD'da etkenliği artıracak 50-100 kurulusun yakın ilgisi ve aralarında diyalogun kurulmasıdır. Eğer en tepedeki 50-100 firma TÜSIAD üyesi ise bunlar gerçekten Türk ekonomisini etkileyen kuruluşlar demektir. TÜSIAD gerçekten ekonomiye yön verenlerin sözcüsü konumuna geldi demektir.

TÜSIAD tek başına sosyal ve ekonomik gelişmelere yön veremez. Fakat sosyal ve ekonomik gelişmeleri etkiler. Etkileme gücüne sahiptir. İçinde bulunanların belki de görmedikleri veya önem vermedikleri ölçüde TÜSIAD önerileri kamuoyu yaratmakta, doğrudan veya dolaylı olarak politikacılarla benimsenmekte, uygulamaya dönüşmektedir.

4. TÜSIAD zenginlerin avukatlığını yaparken, fakirleri de düşünmek zorundadır.

TÜSIAD "zenginlerin avukatlığında" inandırıcı olabilmek için zamanının ve çalışmalarının önemli bölümünü "fakirleri de düşünmeye" harcayabilmelidir.

Tutucu bir düşünce ile bu çelişebilir. En üst gelir grubundaki bir üye "ben, bana karşı grubun iyiliği için yapılan masrafı neden karşılayayım? diyebilir. Bu içinde tutarlı bir görüştür.

Ama, oynayan oyunun kaidesi budur. Aksi halde herkes TÜSIAD'ı tek yanlı kabul eder. Çalışmalara karşı kapanır.

Bazı kapıları açmak için, o kapının ardındakilere hoş gelecek aşları da pişirmekte yarar vardır.

TÜSIAD "mülkiyet-özel teşebbüs-kâr konularında inançlı, anayasa ve parlamenter rejimin savunucusu" olmak ve üyelerin genel yararları özel faaliyetleri ile çelişkili faaliyet içinde bulunmamak zorundadır.

Bu genel prensipler esastır. Ama bu genel çizgi içinde TÜSIAD, vergi sistemindeki bozukluk sanayileşme politikasındaki çarpıklık ve benzeri konularda görüş ortaya koyabilmelidir.

• 5. Değişen şartlar, misyonun yeniden belirlenmesini gerektiriyor              

1974-1980 yılları TÜSIAD'ın müesseseleşme ve kamuoyuna kendini tanıtma yıllarıdır.

1970'li yıllardaki sosyal, politik ve ideolojik cereyanlarda büyük sanayici ve işadamı veya genelinde işveren dışlanmış, küçümsenmiş durumdadır.

Bu yıllar basta basın yayın kuruluşları olmak üzere, politikacılar, partiler, sendikalar ve üniversitelerin is çevreleri ile diyalogdan kaçındığı yıllardır.

Bu yıllarda büyük sermayenin, zenginlerin temsilcisi TÜSIAD halkı ezen ve sömürenlerin örgütü olarak şüphe ile karşılanmıştır.

  İşte böyle bir dönemde TÜSIAD'in profesyonel kadrosu politika dışı ciddi çalışmalarla demeğe saygınlık kazandırmıştır. TÜSIAD o günlerde kamuoyunun yabancısı olduğu ekonomik ve sosyal gerçekleri kamuoyuna duyurmuştur. Bu konuda izlenen tarafsız yayın politikası ve etkin iletişim ağı ile TÜSIAD markası kamuoyuna yerleştirilmiştir. TÜSIAD'in üyelerinin kişisel çıkarlarının ötesinde ülke çıkarlarına öncelik verenlerin bir kurulusu olduğu kamuoyuna benimsenmiştir.

Bugün kamu oyunda normal kabul edilen birçok gerçekleri o zaman TÜSIAD dile getirmiştir. Enflasyon nedir? Fakirlik nedir? Serbest piyasa ekonomisi nedir? Serbest döviz kuru nedir gibi konulan TÜSIAD kamuoyuna anlatmıştır.

1979 yılında yayınlanan gazete ilanları dikkatli olarak incelenir ve bunlarda belli bir parti veya belli bir politikacının hedef alınmadığı görülür. İlanlarda da ekonomideki sorunların sebebi ve nasıl çözüleceği anlatılmış. Bu sorunların çözülemeyecek sorunlar olmadığı mesajı verilmiştir.

6. Günümüzün şartlarında TÜSIAD

1998 yılı TÜSIAD'in kuruluş yıllarından farklıdır. Fiyatları devlet belirlememektedir. Dövizi, faizi devlet belirlememektedir. Kapalı ekonomi değil, serbest piyasa ekonomisi kuralları işlemektedir. Sadece iş çevreleri değil, Türk insani da faizin, dövizin, enflasyonun bütçe açığının ne olduğunu bilmektedir. Gazetelerdeki haberlerin yarısı değilse bile üçte biri ekonomi ile ilgilidir.

TÜSIAD'in yirmi beş yıl önce başlattığı ve o zamanlar tek olduğu araştırma ve yayın faaliyetlerini yapan çok sayıda kuruluş vardır. TÜSIAD benzen "SIAD"larin sayısı artmıştır.

 

 

Sende yorum yap