MÝLLÝYET-

, , Sende yorum yap

Çaðdaþ Türk sanatçýlarýnýn çoðunun 2000 eserinin týpký basýmý
Galeri Nev tarafýndan iki cilt halinde yayýmlandý. 1950 – 2000
Türkiye’de Çaðdaþ Sanat adýný taþýyan 1500 sayfalýk bu “müze kitap” 70
milyon liraya satýlýyor.
Önce “müze kitap”ýn ne olduðunu anlatayým.
Klasik sanat anlayýþýnda esas olan sanat eserinin orijinaline
sahip olmak, orijinalini izlemek. Bunun için koleksiyonerler eser
topluyor. Bunun için müzeler kurulup, sanat eserlerinin daha çok kimse
tarafýndan izlenmesine fýrsat yaratýlýyor. Fakat fotoðrafýn keþfi, yeni
bir fýrsat, yeni bir akým yaratýyor. Sanat eserlerini koleksiyonlardan
müzelerde izleyemeyenler fotoðraflarýný izleyebiliyor. Röprodüksiyon
diye adlandýrýlan týpký basýmlarýna sahip olabiliyor.
1947 yýlýnda Andre Malraux isimli bir sanat tarihçisi “Duvarlarý
Olmayan Müze” isimli yapýtýyla, “kitap müze” çýðýrýný açýyor. Bir sanat
tarihçisi gözüyle seçme eserleri topladýðý kitabýn “herkesin satýn alýp,
evinde bulundurabileceði bir sanat müzesi” olabileceðini iddia ediyor.
Türkiye’de çaðdaþ bir sanat müzesi kurulamadý. Çaðdaþ Türk
sanatçýlarýnýn eserleri ya özel koleksiyonlara girdi ya da belli bir
süre “sanat galerileri”ndeki sergilerde az sayýdaki izleyiciler
tarafýndan görülebildi.
Bundan 15 yýl önce “Galeri Nev” ismi ile Ankara ve Ýstanbul’da
iki sanat galerisi açan iki mimar Ali Artun ve Haldun Dostoðlu 1950 –
2000 döneminde eser veren 54 çaðdaþ Türk sanatçýsýnýn 2000 eserini iþte
bu çerçevede bir araya getirip galerilerinin kuruluþunun 15’inci
yýldönümü ve 2000 yýlýna giriþ vesilesiyle müze kitabý yayýmlamýþlar.
Türkiye’de 25 yýlýný tamamlayan sanat galerileri var. Ertan
Mestçi’nin Artisan’ý, Aydýn Cumalý’nýn Cumalý’sý, Yahþi Baraz’ýn
Baraz’ý bunlarýn önde gelenlerinden. Ali Artun ile Haldun Dostoðlu’nun
Galeri Nev’leri ikinci kuþaðýn önde gelen sanat galerisi.
Galeri Nev, on beþ yýlda müesseseleþti. Farklý bir yol benimsedi.
Ve sanat dünyasýnda yerini aldý. Galeri Nev’in farklý yolu “ressamý ve
resmi seçme”de gösterdiði özen. Hem klasik, hem genç sanatçýlarý öne
çýkardý ama, öne çýkardýklarýný seçti. Kaliteli sanat eserlerini
seçmesiyle koleksiyonerlere yön verdi. Sanatçýyý kaliteli esere
yöneltti. Gerçek sanatçýya önem verdi. Yeni koleksiyonerlerin ortaya
çýkmasýný teþvik etti.
Galeri Nev’in Ankara ve Ýstanbul’daki sergi salonlarýnda 15
yýlda 300 sergi düzenlemiþ. Müze kitap, Galeri Nev’in 79’uncu yayýný.
“1950 – 2000 Türkiye’de Çaðdaþ Sanat” ismini taþýyan kitapta sadece
Galeri Nev’de sergi düzenleyen sanatçýlarýn eserleri yer alýyor. Müze
kitabýn eksiði de bu. Bu dönemde eserleri Galeri Nev’de sergilenmeyen
Avni Arbaþ, Turan Erol, Orhan Peker, Adnan Karýnca, Nedim Günsür ve
Nuri Ýyem gibi çaðdaþ sanatçýlarýn eserleri 1950 – 2000 yýlýný
kapsamaya çalýþan bu büyük eserde yer alamamýþ.
Sayýn okuyucularým, Galeri Nev tarafýndan 2000 yýlý için Mars
Matbaasý’nda bastýrýlan 2000 resmin týpký basýmýný içeren 2000 adet bu
müze kitaptan bir tane edinmeye çalýþýnýz.
Güngör URAS^

 

Sende yorum yap