MÝLLÝYET-

, , Sende yorum yap

Anadolu’da bir deyim vardýr “- Bayram deðil, seyran deðil,
eniþtem beni neden öptü?” derler ya… Ýþte o biçim… Ýsrailliler son
zamanlarda bizi çok sevmeye baþladý… Biz sevgi gösterilerinden pek
hoþlanýrýz. Birisi bizi öptü mü, neden öptüðünü merak etmeden deli
divane oluruz…
Ýsrail Baþbakaný Ehud Barak’ýn deprem barakalarýný teslim töreni
bahanesiyle yaptýðý bir günlük gezi, nerede ise “milli bayram günü”
havasýna dönüþtü.
Bu Ýsrailliler de bizi ne kadar çok seviyormuþ da haberimiz
yokmuþ(!). Biz Yahudileri severiz. Beþ yüz yýldýr Yahudilerle birlikte,
mutlu ve de huzur içinde yaþadýk. Biz Ýsrail devletini de severiz. Ama
geliniz görünüz ki, son zamanlarda Ýsrail hükümetlerinde görev alanlarý
bizi bizden fazla sever oldu… Acaba neden böyle oldu?
Türk kamuoyuna, Ýsrail Baþbakaný Barak’ýn Türkiye’ye deprem
konutlarýný teslim etmek için geldiði mesajý verildi.
Barak’ýn yanýndaki heyetten, çantasýnda taþýdýðý projelerden söz
eden olmadý.
Barak, Türkiye’ye Savunma Bakaný ile, savunma uzmanlarý ve harp
sanayii uzmanlarý ile geldi. Çantasýnda silah teklifleri vardý.
Ýsrail Türkiye’ye silah satýyor. Türkiye Ýsrail’in silah pazarý
haline geldi. Ýsrail bu pazarý geliþtirmek istiyor. Batý dünyasýnýn
insan haklarýný bahane ederek Türkiye’ye silah satýþýný kýsýtlamasý
karþýsýnda, Türkiye Ýsrail’e yaklaþmak zorunda kalýyor.
Silahlý Kuvvetleri’ni çaðdaþ çizgide tutma arayýþýnda Türkiye
bir yanda mevcut silahlarýný, araçlarýný yeniletmek, öte yanda
yenilerini almak zorunda.
Ýliþkilerin baþlangýcý 1996 yýlýna gidiyor. Ýki ülke arasýnda
imzalanan Savunma Ýþbirliði Anlaþmasý ile Ýsrail Türk pazarýna girdi.
Þimdi pazarýn tamamýný ele geçirmek arayýþýnda.
Türk Silahlý Kuvvetleri’nin savaþ uçaklarýnýn ve tanklarýnýn
yenilenmesi iþini alýnca Ýsrailliler bayram etti. Kapanmakta olan uçak
sanayii ayaða kalktý. Tank yenileme iþi, aðýr sanayie iþ kapýsý açtý.
Ýsrail þimdi Türkiye’ye yeni tekliflerle geliyor:
– Ýsrail, Ruslarýn Kamov firmasý ile ortak olarak Kamov – 50
helikopterlerini üretiyor. Türklerin hoþuna gitmesi için bunlara
“Erdoðan” adý verildi. Ýsrail Türkiye’ye 145 adet “Erdoðan” satacak.
Bunlarýn bedeli 2 milyar dolar.
– Ýsrail, havadan karaya atýlan Popeye – 2 füzesini üretiyor.
Türklerin hoþuna gitmesi için bunlara “Temel Reis” füzesi adý verildi.
Ýsrail bunlarýn F – 4, F – 16 ve F – 15 uçaklarýna takýlmasý için
çabalýyor.
– Ýsrail Amerikalýlar ile ortak olarak “Arrow” füzesi üretiyor.
Türklerin hoþuna gitsin diye bunlara “Sabiha Gökçen Haným Füzesi” adý
verildi. Sabiha Haným füzelerinin Türkiye’de Ýsraillilerle ortak olarak
üretilmesi müzakere ediliyor.
– Ýsrail saatte 45 km. hýz yapabilen Merkave tanklarýný üretiyor.
Türklerin hoþuna gitmesi için bunlara “Çevik Paþa Tanký” adý verildi.
Almanlarýn insan haklarýný bahane ederek tank satýþýný
durdurmalarýndan sonra Ýsrailliler bu tanklarý pazarlama arayýþýnda.
– Ýsrail Türkiye’ye insansýz casus uçaðý satmak istiyor.
Türklerin hoþuna gitsin diyerek “Ýngiliz Kemal” uçaðý adý verilen bu
uçaklar istihbarat uçuþu yapýyor.
Sayýn okuyucularým, bunlarý okuduktan sonra þimdi siz karar
veriniz… Bayram deðil, seyran deðil, Bay Barak bizi neden öptü?
Güngör URAS^

 

Sende yorum yap