MÝLLÝYET-

, , Sende yorum yap

Hükümet enflasyonu yüzde 25’e düþürme kararlýlýðýný sürdürür ise,
IMF stand – by anlaþmasý imzalayacak. Bu anlaþma Türkiye için dünya
piyasalarýnda “yeþil ýþýk” yakacak.
Bugüne kadar kapalý olan kredi musluklarý sonuna kadar açýlmasa
da akmaya baþlayacak. Musluklardan döviz akýnca Türkiye sadece dövize
kavuþmakla kalmayacak, bu döviz kredileri ayný zamanda faizin ve de
enflasyonun düþmesini saðlayacak.
Býrakýnýz stand – by anlaþmasýnýn imzalanmasýný ve yeþil ýþýktan
sonra kredi musluklarýnýn açýlmasýný, deprem yardýmý olarak IMF’den
gelen 500 milyon dolar, Dünya Bankasý’ndan beklenen 1 milyar dolar
krediler bile faizlerin düþmesine, enflasyonun gerilemesine yardým
edecek.
Nasýl mý? Basitleþtirerek anlatayým.
– Bugün Türkiye’deki parasal dengeleri Merkez Bankasý kuruyor ve
de koruyor.
– Bugün Merkez Bankasý’nýn piyasaya saldýðý para miktarýnda
enflasyon yüzde 50’lerde, faiz oranlarý yüzde 100’lerde dolanýyor.
– Merkez Bankasý piyasaya daha fazla para salar ise, faiz yüzde
80’e düþer ama, piyasaya karþýlýksýz olarak çýkan para nedeniyle bu
defa enflasyon yüzde 50’den yüzde 70’e fýrlar. Bir süre sonra da
enflasyonun baskýsý ile faiz gene týrmanýþa geçer.
– Merkez Bankasý eðer döviz kaynaðýna kavuþur ve Merkez
Bankasý’na giren döviz kadar Türk lirasý piyasaya çýkarýlýr ise, hem
faizler düþer (hem de bu paranýn karþýlýðý döviz olduðu için) enflasyon
týrmanmaz.
– Þu günlerde Merkez Bankasý’nýn piyasalarda 12 milyar dolar
karþýlýðý Türk lirasý dolanýyor.
– 12.0 milyar dolan karþýlýðý parasal imkanýn 10.5 milyar
dolarlýk bölümü saðlam para. Karþýlýðý olan Türk lirasý. Amma ve lakin,
bu para ekonomiyi çevirmediðinden ve de bu paranýn üzerinde bir parasal
talep olduðundan mali aracý kurumlar zorlanýyor. Zorlanýnca faizi
artýrýp para bulma çabasýna giriyor. Bunu önlemek için de Merkez
Bankasý deðiþik yollardan her gün piyasaya 1.5 milyar dolar karþýlýðý
Türk lirasý salýyor. Salýyor. Topluyor. Bu þekilde faizin yükselmesini
önlüyor ama, her gün piyasaya salýnan bu 1.5 milyar dolar karþýlýðý
Türk lirasý enflasyonun yüzde 50’nin altýna çekilmesini engelliyor.
– Þimmmdiii…IMF’den 500 milyon dolar deprem kredisi geldi.
Olacak þu: Gelen döviz karþýlýðý olarak Türk lirasý çýkarýlacak. Dolar
karþýlýðý piyasaya salýnan 10.5 milyar dolar tutarýndaki Türk lirasý
parasal imkan, 11.0 milyar dolarlýk hacme ulaþacak. Merkez Bankasý’nýn
her gün piyasaya zoraki olarak verdiði 1.5 milyar dolarlýk karþýlýðý
olmayan ek imkan 1.0 milyar dolara gerilecek.
– 1 milyar dolar tutarýnda bir döviz kredisi daha gelir ise,
onun karþýlýðý da Türk lirasý olarak piyasaya salýnacak ve piyasanýn
para ihtiyacýnýn tamamý saðlam kaynaktan karþýlanmýþ olacak.
– Ýleride 2 milyar dolar, 3 milyar dolar daha geldiðinde ise
piyasaya “dolar karþýlýðý çýkacak Türk lirasý” parasal imkanlar faizin
düþmesine yol açacak. Ama bu imkanlar saðlam para olduðu için ve de
arkalarýnda dolar desteði olduðu için enflasyona yol açmayacak.
Sonuçta önce faizler, sonra enflasyon düþecek. Ekonomi harekete
geçecek… Ýþte bu nedenle stand – by anlaþmasý önemli. Bu nedenle
IMF’nin yeþil ýþýðý önemli. Ýþte bu nedenle yeþil ýþýk yanmadan gelen
yardým dövizleri önemli…
Güngör URAS^

 

Sende yorum yap