Ohio krizi

, , Sende yorum yap

Ohio Krizi”, Amerika Birlesik Devletlerinde bankalardaki mevduat “ne öl çüde güvence altinda” tartis masini gündeme petirdi.
ABD’nde “Federal Deposit Insurance Corporation ” (FDIC) (Federal Mevduat Si gortasi Kurulusu) tarafindan güvence altina alinan banka lardaki mevduat 100.000 ABD Dolarina kadar sigorta lidir. (Geçen yil mevduatlari ni karsilamada zaafa ugrayan Continantal Illinois Bankasf na olan hücumu önlemek için Federal Hükümet ilk defa ola rak ve sadece bu banka için sinin kaldirmis, mevduatin ta mamini garanti etmistir.)
Ancak ABD disindaki ve özellikle ABD içinde yaygin kanaat mevduat toplayan her kurulustaki mevduatin (FDIC) güvencesi altinda oldugudur. Bu dogru degildir. Çünkü bankalar belli bir sigorta piri mi ödeyerek ve belli yüküm lülüklerle (FDIC) güvencesi sagliyabilirler. Bazi bankalar ve tasarruf sandiklari güven” ce disikalabileceklerigibi, bas ka sigorta kuruluslarindan da bu güvenceyi sagliyabilirler.
Örnegin Ohio Krizine se bep olan Home State Savings Bank ve bankayla birlikte ka patilan bankalardaki mevdu at (FDIC) tarafindan degil de “Ohio Deposit Guarantee Fund” tarafindan sigorta edil mektedir.
ABD’lerinde Ohio kentin deki Home State Savings Bank isimli küçük bir banka, bir baska kentde Fort Lauder dale, Florida’da faaliyet gös teren bir “bankere” kredi ver mistir. Bu bankerin hatali ya tirimlar sonucu 500 milyon dolar kaybettigi duyulunca, bu kaybin bankanin kârlarini azaltacagi tahmin edilmis ve bankanin borsadaki hisse se netlerinin fiyatlari süratle düs meye baslamistir. Bankanin borsadaki hisse senetleri düs meye baslayinca da, bankada mevduati bulunan tasarruf sa hipleri “banka kötü duruma düsecek” panigi içinde para larini çekmeye baslamislardir. Hücum karsisinda banka ka salarini kapatinca bu kere kri zin yayilmasindan korkan ta sarruf sahiperi diger bankalar daki mevduatlarini çekmeye tesebbüs etmis, bunun üzeri ne de Vali Richard Celeste “mevduatlari özel sigorta sir ketleri güvencesindeki 71 özel bankayi” muvakkaten kapat
“mevduatlari özel sigorta sir ketleri güvencesindeki 71 özel bankayi” muvakkaten kapat mistir.
Yapilan açiklamalarda, bu bankalarin aktiflerinin taah hütlerinin karsilayabilecek güç te olmasina ragmen “panik ve hücum karsisinda” kisa süre de, tüm mevduatlarini nakit olarak ödeme imkaninin ola miyacagi belirtilmektedir.
Ohio Kirizi ABD’de iki’ önemli konuyu gündeme ge tirmistir:
(1) Federal sigorta sistemi nin kapsami genisletilmeli, tüm mevduat, (FDIC) tarafin dan güvence altina alinmali dir. Bu güvenceyi sagliyami yan kuruluslara mevduat top lama yetkisi verilmemelidir.
(2) Küçük bankalarin ve za yif bankalarin durumlari, Fe deral Hükümet kuruluslarin ca daha ciddi biçimde denet lenmelidir.
Bu ikinci konu Ohio Krizin den de önce ciddiyet kazan mistir. ABD’nde 15.000 ban ka mevcuttur. Federal Hükü met sorumlu kuruluslarinin tesbitlerine göre, bunlarin 800 adedi “problemli Bankalar” listesindedir. Bu liste “güveni sarsmamak için” açiklanma makta, fakat listedeki banka lar dikkatle izlenmektedir. Problemli bankalar listesindeki bankalarin sayilan 1982 yilin da 370, 1983 yilinda 630 idi. 1984 Yilinda ABD’de 71 adet banka batmistir. Batan banka sayisi 1981 de 10, 1983 de 48 dir.
Aarthur Andersen tarafin dan hazirlanan bir rapo ra göre, küçük bankalar ya batacak ya tasfiye olacak ve 2000’lere dogru ABD’deki 15.000 bankadan sadece 9.600’ü faaliyetine devam im kanini bulabilecektir.
(Kissa’dan hisse: ABD gibi 15.000 bankaya sahip, kay nak bakimindan ve örgütlen me bakimindan Türkiye ile ki yaslanamiyacak bir ülkede bi le, bir küçük bankanin batma si ekonomiyi sarsmaktadir. 198C’lerde toplam 24 özel bankasi olan Türkiye’nin bun larin 5’inin bir yil içinde bati sini sarsintisizca – fatura ne ka dar agir olursa olsun- atlata bilmesi -ister sans, ister basa ri diye nitelendirilsin- önemli bir olaydir. )

 

Sende yorum yap