Hükümet başvuru mektubunu neden 15 Nisan tarihinden önce AET’ye göndermek zorunda kaldı

, , Sende yorum yap

Geçtigimiz hafta sonu Brüksel’de AET kulislerinde dolasan söy lentiye göre, “Türk Hükümeti tam üyelik basvurusu istegini içeren mektubu 15 Nisan 1987 tarihinde Konsey’e tevdi edecek tir. Devlet Bakani Prof. Dr. Bozer’in Nisan ayi sonunda Yunanis tan Disisleri Bakani ile biraraya gelmeleri konusunda da anlasma ya varilmistir.”
Bu haber 11 Nisan 1987 tarihinde Hadi Ulutekin imzasi ile Cum huriyet Gazetesi’nde de yer almistir.
15 Nisan 1987 tarihi nereden çikmistir? Suradan çikmistir: 22 Nisan 1987 tarihinde Daimi Temsilciler Komitesi toplanacaktir. 27 Nisan 1987 tarihinde Disisleri Bakanlari Ortak Toplantisi vardir.
Ortak Pazar’in çalisma usullerine göre Türkiye’nin tam üyelik müracaatinin 27 Nisan 1987 tarihindeki Konsey toplantisi gün demine girebilmesi için müracaat yazisinin toplanti tarihinden 10 gün önce AET kayitlarina girmesi gerekir.
Türkiye bu firsati kaçirir, 17 Nisan 1987 tarihine kadar müracaat yazisini veremez ise, müracaatin en yakin in celenme tarihi bir sonraki Konsey toplantisi tarihi olan 25 Mayis 1987’e kayacaktir.
Bu durumda “çok büyük bir tehlike mevcuttur”. “Tek Senet-Acte Unique”nin yürürlüge girmesiyle, Avrupa Parlarnen tosu’nun “AET üyelikleri üzerindeki yetkisi genislemistir.” Avru pa Parlamentosunda “bugünkü durumda” oy çoklugu “Türkiye aleyhi ledir”. 11 Mayis 1987 tarihinde Avrupa Parlamentosu’ nun bir toplantisi vardir. Türkiye’nin üyelik müracaati su günler de güncel konu haline geldigine göre, Türkiye aleyhtari üyelerin, 11 Mayis 1987 tarihli toplantida “AET’nin bundan sonra yeni üye lerin müracaatina kabul etmemesi, genislemenin durdurulmasi” dogrultusunda bir karar çikartmalari tehlikesi ortadadir.
Türkiye 15 Nisan 1987 tarihinde müracaat mektubu nu AET’ye tevdi edebilir ise, “toplanti’dan on gün ön ce kayitlara giren evrak”, 22 Nisan 1987 tarihinde Daimi Temsilciler Komitesi gündemine alinabilecek, komite bu istemi, 27 Nisan 1987 tarihinde yapilacak olan Disisleri Bakanlari Konseyi’ne havale edecek, Konsey de (çok bü yük bir olasilik ile) “müracaati tetkik edilmek üzere Ko-misvon’a sevk” edebilecektir.
Hükümet, tam üyelige müracaat kararinda ciddi ise, ve de “Brüksel’de olup bitenler ciddi olarak Türkiye’de izleniyor ise”, ya pilmasi gereken budur.
Bu yapilmadigi takdirde “Türk Hükümetinin niyetinin ciddi ol madigi ortaya çikacaktir”, Türkiye’nin tam üyelik müracaati dogrudan ve dolayli biçimde son aylarda o kadar çok gün deme getirilmis, Türkiye’nin kararliligi o kadar vurgulan mistir ki, AET çevreleri ve de üye ülkeler Türkiye’nin mü racaatini “her an bekler bir havaya” girmislerdir.
Türkiye bu firsati da kaçirir, müracatda gecikir veya mü racaatini yapamaz ise, “balon” bir anda sönecektir.
Türkiye’nin tam üyelik istemine hangi ülkeler karsi gelirse gel sin, hangi ülkeler”oyalama” taraftari olursa olsun, “resmi basvu ru yapildiktan sonra” AET’nin “mekanizmalari ister istemez isle meye basliyacaktir.” AET Komisyonu, Türk Hükümetiyle, Türk özel sektörü ile, Türk isçisiyle ortak çalismalara girecektir. Rapor lar hazirlanacak, toplantilar yapilacak, iliskiler siklasacaktir. Diya log kurulacak, en olumsuz konular üzerinde görüs birligi arayisla ri sürecektir.
Üye ülkelerin Türkiye’ye karsi davranislari ne olursa olsun, Ko misyon Türkiye dosyasi incelemesini 2-3 yil içinde tamamlayip, Konsey’e bir cevap hazirlama durumundadir.
Uzun süredir IKV’nin Brüksel Bürosunun basinda bulunan ve Brüksel’deki gelismeleri çok iyi izleyen iktisatçi Dr.Hayri Ürgüp lü’ye göre, “Komisyon’un 2-3 yil zaman alacak inceleme süresi içinde Türkiye’de herhangi bir askeri müdahale zorunlulugu orta ya çikmaz, demokratik düzende iyilesmeler saglanir, irtica ve azinlik konulannda beklenmeyen gelismeler olmazsa, Komisyon’nun Kon sey’e sunacagi rapor esas itibariyle müsbet olacaktir. Türkiye, AET’ ye tam üye olarak kabul edilebilir, ancak belli konularda daha ile ri müzakerelere ihtiyaç var… seklinde zaman uzatici bir sarta bag lanma sözkonusu olabilir. Fakat bu arada hem AET organlari ve hem de AET üyesi ülkelerin kamuoyu Türkiye’nin tam üyeligi ger çegine alismis olacaklardir.”
Ya, YunanIstan faktörü?
Yunanistan’in faktörünü engel olarak görenler için bir hatirlat ma: “Yunanistan’in tam üyelik müracaatini AET Komisyonu ön ce olumsuz olarak degerlendirmistir. Komisyonun olumsuz rapo runa ragmen Bakanlar Konseyi, Fransa’nin Yunanistan’a arka çik masi nedeniyle oybirligi ile Yunanistan’in üyeligine karar vermis tir. Bu karar üzerine, Komisyonun olumsuz raporu “olumluya” dö nüstürülmüstür.”

 

Sende yorum yap