DSP’NİN EKONOMİK PROGRAMI

, , Sende yorum yap

Demokratik Sol Parti’nin Program Taslagi ve Tüzük Özet emorratik Sol Parti Kurulus Hazirliklari Bürosu adina Rah san Ecevit’in önsözüyle yayinlanmistir.
Program Kitabinin önsözünden sonra bir açiklama vardir. Bu açiklamada sunlar yazilidir: “Bu kitabin fiyati 900 liradir. KDV ile birlikte 990 liraya gelmektedir. Her bakimdan halkin deste gine güvenen bir partinin programi için bu bedelin yüksek bu lunmayacagini umariz.”
Görülüyor ki, DSP, “ekonomiye” program taslaginin ilk say fasindan itibaren önem veremektedir.
Program Taslagi 6 bölümden «ibarettir: (Demokratik Sol, De mokrasi, Gelisme. Devlet, Insan ve Toplum, Kurallar)
DSP’nin ekonomiye iliskin programi, (Gelisme) bölümün den, bes baslik altinda açiklanmaktadir.(Ekonomi ve Gelisme, Ekonomide Araçlarin Amaca Uygun Kullanimi, Kaynak Halk Katilimiyla Hakça Gelisme, Türkiye’nin Demokratik Gelisme sine Yurt Disinda Çalisanlarin Katkisi)
DSP’nin ekonomik görüslerini özetleyen paragraflarin ilginç olanlari sunlardir:
* Ekonomik kalkinma, sosyal adaletle, sosyal güvenlikle ve demokrasiyle bagdastirilarak hizlandirilacaktir.
.* Refah da, özveri de hakça bölüsülecek ve bu bölüsümün nasil olacagim halk belirleyecektir.
* Üretkenlik, baskiyla veya emegin sömürülmesiyle degil, demokratik halk katilimiyla artirilacaktir.
* Sosyal güvenlik, tasarrufu çogaltici ve kaynak arttirici bi çimde yayginlastirilarak doyurucu düzeye eristirilecektir.
* yergi yönetimi ve denetimi etkili kilinarak, geregince ver gilendirilmeyen bazi yüksek kazanç alanlari vergileme kap samina alinarak, vergi gelirleri artirilacak; ancak toplam vergi gelirlerinde ücretlilerin payi azaltilacaktir.
* Tüketim mallarinin pazarlanmasinda, üretim, tüketim ve satis kooperatifleriyle esnafin isbirligi saglanacaktir. Bu yol dan, fiyat ve nitelik denetimi, pazar kurallari ile çeliskiye dü sülmeksizin, üreticinin, tüketicinin ve esnafin yararlan bag dastirilarak etkili kilinacaktir.
* Enflasyon denetim altina alinirken, istem kisintisi, eko nomide durgunluk ve toplumda sagliksiz sonuçlar dogurma yan ölçüler içinde tutulacaktir; istemin kisilmasindan çok, üre timi ve sunuyu arttirmaya özen gösterilecektir.
* Devletin ekonomiyi toplama yararina yönetim denetle me islevini, ekonomide yapisal degisiklige öncülük görevini ve sosyal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için, kamu ge lirleri ve harcamalari büyük ölçüde artirilacaktir.
* Kooperatiflesmis köylülerin yönetiminde “Üretici Yati rim Fonlari”, isçilerin yönetiminde de “îsçi Yatirim Fonla ri” kurularak, bir yandan çalisanlarin gelirlerinde saglana cak artisin enflasyonist etkileri önlenecek ve gelecekleri gü vence altina alinabilecektir; bir y andan dayatirima ayrilabi lir kaynaklar büyük ölçüde artirilmis olacaktir.
* Ekonomiden halk sektörünün agirlikli yeri bulunacaktir Halk sektörü, yalniz çalisanlarin gönüllü tasarruflariyla ya pacaklari ortaklasa yatirimlardan degil; onlarin ötesinde, bü yük halk örgütlerince kurulacak yatirimci ve isletmeci kurum larin, o arada Üretici ve isçi Yatirim Fonlarinin, büyük bo yutlu yatirimlarindan da olusacaktir. Bu kurumlar, halka, gö nüllü tasarruflarinin degerlendirilmesinde de önderlik edebi lecektir; gereken destegi ve teknik yardimi saglayacaktir.
* Gelisme köylüden baslayacaktir. Kooperatifçilik demok ratiklestirilerek ve güçlendirilecek, köy-kentler yoluyla alt yapilar ve kamu hizmetleri tüm köylülerin yararina kisi sü rede ve düsük maliyetle sunularak, köylünün kalkinmasi ve genel gelismeye katki olanagi artirilacaktir.
Program taslaginda hem kapitalist sistem hem de devlelçi
lik gerilmektedir. Program taslagina göre (iki yaklasim ekono
miyi ve toplumu küçük ama güçlü bir oligarsinin buyrugu alti na almaya çalisir, iki yaksalim da halk katilimina karsidir.) Bu na karsi “Demokratik Sol”, (üretkenligi, baskiyla veya sömü rüyle degil demokratik katilim ile artiracaktir.) (Toplumun dir ligi, halkin özgürce örgütlen mesiyle ve özveriyle saglanacak
miyi ve toplumu küçük ama güçlü bir oligarsinin ouyrugu ani na almaya çalisir. Iki yaksalim da halk katilimina karsidir.) Bu na karsi “Demokratik Sol”, (üretkenligi, baskiyla veya sömü rüyle degil demokratik katilim ile artiracaktir.) (Toplumun dir ligi, halkin özgürce örgütlen mesiyle ve özveriyle saglanacak tir.) Pazar ekonomisi, (seçme özgürlügünü degil, güçlülerin güç süzleri ezme özgürlügünü getireceginden) red edilmektedir.
Ekonomi’de (halk sektörünün agirlikli yeri bulacaktir.) Halk sektörü çalisan yurtdaslarin mütevazi birikimleriyle kuracakla ri küçük ve orta isletmeler yaninda, sendikalarin, kooperatif lerin kuracaklari güçlü kurumlar ve yurt disindaki isçilerin kü çük birikimlerini biraraya getirerek kurduklari veya kuracakari isletmelerden olusacaktir. Üretici Yatirim Fonlari ve isçi Yati rim Fonlari tarafindana kurulacak isletmeler de Halk Sektörü içinde yer alacaktir.
DSP, ekonomide devlet sektörünü genisletmek üzere özel bir çaba gösterecek degildir. Ancak devlet sektöründeki eko nomik amaçli isletmeler, pazar kurallari içinde çalisarak yara tacaklari kaynaklarla, plan hedeflerine uygun yeni yatirim ya pabileceklerdir. (Not:Daha önce red edilen pazar ekonomisi, burada benimsenmektedir.) Bu isletmeler devletin karisma ve koruma alani disina çikarilacaktir.
Bu kisa yazida DSP’nin Program Taslaginda yer alan eko nomik görüslerin tamamini dogru biçimde yansitma olanagi yoktur. Ancak okuyucuya bir fikir verebilmek amaciyla belli bö lümlerin aktarilmasina çalisilmistir.
özetle DSP’nin Program Taslaginda yer alan ekonomik gö rüsler “sivri-orijinal-radikal” degildir. “O da olsun, bu da ol sun, herkesin gönlü olsun…” felsefesine dayanmaktadir. Dogru veya yanlis “açik ve kesin politikalar” bekleyenler, örnegin (biz iktidara gelirsek, otomativ sektörünü devletlestirecegiz, kömür madenlerini devlet isletecek. Sigara Tekeli devam edecek. Sü merbank’i satmiyacagiz…) benzeri açik seçik ifadeler arayan lar, bunlari programda bulamiyacaklar, Taslagin ekonomi bö lümünün genellikle “dolayli ifadelerle yapilanlari tenkit etmeyi hedef alan bir makale niteligini” tasidigini göreceklerdir.

 

Sende yorum yap