BANKALARDA NELER OLUP BİTTİĞİNİN İZLENMESİ

, , Sende yorum yap

Bankalarin denetiminden sorumlu kamu kuruluslari, Mali ye Bakanligi (günümüzde Hazine ve Dis Ticaret Müste sarligi) ile Merkez Bankasi,bankalarda neler olup bittigini izle melerine imkan verecek hertürlü bilgiyi isteme yetkisine sa hiptir ve bu bilgileri almaktadirlar.
Kamu oyunda yaygin kanaat, adi geçen kamu kuruluslari nin bilgi toplayabilmelerini saglayacak yetkilerinin bulunmadi gi veya yeterli bilgi akiminin saglanamadigi seklindedir. Ka nunlarla ilgili kuruluslara taninan yetkiler ve mevcut uygula mada bankalarin degisik sekilde yetkili kuruluslara muntazam olarak gönderdikleri bilgiler gözden geçirilirse bu yaygin kana atin yanlis oldugu ortaya çikar.
Bankalar Kanununa Göre:
1) Bankalar hesaplarini ve yillik bilanço ile kâr ve zarar cet vellerini, Bankalar Birligi tarafindan hazirlanip Maliye Bakan liginin onayi ile yürürlüge giren tek düzen hesap plani, tip bi lanço kâr ve zarar cetveli ile bunlarin uygulama ve düzenleme esaslarina iliskin izahnameye uygun olarak tutmak ve düzen lemek zorundadirlar.
2) Bankalar üçer aylik dönemler itibariyle Maliye Bakanligi tarafindan belirlenecek esaslara ve örnege uygun olarak he sap özeti düzenlemek zorundadirlar.
3) Bankalar, bilançolari ile kâr ve zarar cetvellerinin birer örnegini Maliye Bakanligi, Ticaret Bakanligi ve Merkez Ban kasina göndermek Resmi Gazete ve bir günlük gazetede ilan etmek zorundadirlar.
4) Maliye Bakanligi uygulamayi izlemek ve denetlemek amaciyla bankalardan hertürlü cetvel ve raporlari istemeye, mali bünyeleri ve kaynaklarinin kullanimi ile ilgili dosyalari tesbite yetkilidir.
erkez Bankasi Kanununa göre:
Bankalar yillik bilançolari ile kâr ve zarar hesaplarini, Idare Meclisi ve Denetçi raporlarini Umumî Heyet toplantilarindan itibaren bir ay içinde Merkez Bankasina vermekle yükümlü dür.
– Merkez Bankasi bankalardan, mevduat, kredi, döviz ve diger islemlerine ait her türlü bilgiyi isteyebilir. (Müsterilerin sahsi tevdiat hesaplan hakkinda bilgi istenemez.)
Bankalar Merkez Bankasinin isteyecegi bilgileri sûresi için de vermeye mecburdur.
– Bankalar, risk durumlari hakkinda Merkez Bankasinin is tedigi bütün bilgileri süresi içinde vermekle yükümlüdür. (Mer kez Bankasi Türkiye’de faaliyetde bulunan bankalarin müste rilerinin risk durumlarini risk santralizasyonunda degerlendirir.)
Her yil gönderilen bilanço ve kâr ve zarar cetveline ve üçer aylik dönemlerdeki özel cetvellere ek olarak bankalarin, her ay
(I) Maliye Bakanligina (Hazine ve Dis Ticaret Müstesarligi na) 11 Adet
(II) Merkez Bankasi Baskanligina 21Adet
formüller doldurarak, degisik konularda bilgiler verdigi bilin mektedir.
Önemli olan Maliye Bakanligi ve Merkez Bankasi’nin bu bilgileri degerlendirme olanagidir.
Mevcut uygulamada Maliye Bakanliginin organizasyon so rununa dayali olarak gereksiz bilgileri topladigi, fakat topla nan bilgileri de geregince degerlendiremedigi bir gerçektir.
Bilgi toplamada bir önemli konu, bankalardan gerçek bilgi leri standart tanimlar içinde toplayabilme sorunudur.
Hernekadar, bankalardan bilgi toplama formlarinda ve bi lanco ve kâr ve zarar hesaplarinda bir örneklik saglana bilmis ise de bankalarin muhasebe sistemlerinde tekdüzen saglanamadigi için saglikli izlemeye ve saglikli karsilastirmaya imkan verecek denetim kurulamamaktadir.

 

Sende yorum yap