AET’ye tam üyelik için nasıl müracaat edilir?

, , Sende yorum yap

Türkiye “AET’ye tam üyelik için müracaatini yapti-yapacak” deniliyor. Acaba AET’ye tam üyelik için nasil müracaat edi lir?
(Müracaat etmeden önce normal olarak, “tam üyeligin ülke ya rarina oldugu”nun ciddi arastirmalar sonucu kesinlikle tesbit edil digi, bunun üzerine durumun vatandaslara anlatildigi, vatandas larin büyük çogunlugunun AET’ye tam üyeligi benimsedigi, de mokratik temsil sistemi içinde parlamentonun tam üyelik kararini aldigi varsayimina dayali bir normal müracaat sekli asagida anla tilmaya çalisilacaktir. Bu normal yolun disinda da müracaat kara ri alinabilir. Örnegin Türkiye’de oldugu gibi, yillar süren tereddüt ve ilgisizlikten sonra, birgün Basbakan AET’ye tam üyelik karari verebilir ve bir devlet bakani bu isle görevlendirilebilir. O zama asagida anlatilmaya çalisilanlarin disinda seylerin olmasi da müm kündür.)
Acaba “normal olarak” AET’ye tam üyelik için nasil mü racaat edilir?
(1) Müracaat edecek olan ülkenin basbakani veya basbakan ta rafindan görevlendirilen bir bakani AET’nin bütün üyelerinin bas kentlerini ziyaret eder. O ülkelerin hükümetlerinin “tam üyelik ko nusunda olumlu görüslerini” alir.
(2) Üye olmak isteyen ülke, AET Bakanlar Konseyi Baskanli gina yazili olarak tam üyelik talebini bildirir.
(3) AET Bakanlar Konseyi, bu müracaat yazisini, “tetkik edil mek üzere, AET Komisyonu’na gönderir.
(4) AET Komisyonu müracaat yazisinin örnegini Komisyonun 22 Genel Müdürüne dagitarak, Genel Müdürlüklerin görüslerini talep eder.
(5) Genel Müdürlüklerin degerlendirme raporlari Komisyon Ge nel Sekreterliginde toplanir. Bu raporlara dayali olarak AET Ge nel Sekreterligi, ülkenin müracaatini degerlendiren bir “rapor ha zirlar”.
(6) Genel Sekreterligin raporu Bakanlar Konseyinde degerlen dirilir. Bakanlar Konseyi,tam üyelik müracaatini bu raporun isi ginda oylamaya sunar.
Tam üyelige kabul için Bakanlar Konseyindeki üyelerin oybirli gi ile karar vermeleri esastir.
(7) Bugüne kadar mevcut olmayan bir yeni formalite’de, (Acte Unique) denilen “Tek Senet” diye Türkçelestirilebilen bir mevzu at çerçevesinde Bakanlar Kurulunun “oybirligi ile alacagi kararin”, Avrupa Parlamentosu’nda çogunluk oyu ile onaylanmasi zorun lulugudur.
Acaba bu “normal müracaat formaliteleri” nasil isler? Türkiye’nin müracaatinda neler olur?
(1) Türkiye’nin “müracaat niyetini”, AET üyesi ülkelerin bas kentlerinde Hükümetlere izah etme görev ve sorumlulugu Devlet Bakani Prof. Dr. Ali Bozer’e verilmistir. Devlet Bakani bugüne ka dar bazi baskentlere ziyaretler yapmistir. Ziyaret programi tamam lanmistir. Bugüne kadar ki temaslarin “müsbet” oldugu söylene-mez.Hatta bazi baskentler “menfi” tutumlarini açiklikla ortaya koy muslardir.
(2) Türkiye’nin “tam üyelik için müracaat yazisini” Bakanlar Kon seyinin red etmesi söz konusu olamaz. Türkiye müracaat yazisini gönderir. Bakanlar Konseyi de bunu “tetkiki için” Komisyon’a ha vale eder.
Fakat “komisyon bu tetkiki acaba ne sürede sonuçlandirir?”. Ko misyon Portekiz’in müracaatini 14 ayda, Ispanya’ninkinin 17 ay da tetkik edip cevaplamistir.
Bu cevaplardan sonra Komisyon “oybirligi ile karar almis” ve müzakerelere baslamak üzere tekrar “Komisyon görevlendirilmis tir.”
(3) Komisyon’un ispanya ve Portekiz ile müzakereleri 7 yil sür müstür. Yunanistan’in müzakereleri ise, Fransa’nin yakin ilgi ve destegi sayesinde 5 yilda sonuçlandirilmistir.
Müracaat, yazisinin AET Bakanlar Kuruluna verilmesinden iti baren Yunanistan 5 yilda Ispanya ve Portekiz 9 yilda AET’ye tam üye olabilmislerdir.

 

Sende yorum yap